Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Thứ tự Tên tài liệu Cơ quan ban hành FILE
1 Mẫu chương trình tập huấn về SXSH cho các chuyên gia tư vấn về SXSH (N5) Văn phòng CPSI
2 Tài liệu hỗ trợ giảng viên tập huấn về SXSH (N5) CPSI
3 Tài liệu hướng dẫn giảng viên tập huấn về SXSH (N5) CPSI
4 Giới thiệu về SXSH (N5) CPSI
5 SXSH với doanh nghiệp công nghiệp (N5) CPSI
6 Các điển hình áp dụng SXSH (N5) CPSI
7 Tổng quan các bước đánh giá SXSH (N5) CPSI
8 SXSH và quản lý nội vi (N5) CPSI
9 SXSH và quản lý chất lượng (N5) CPSI
10 SXSH và chương trình hỗ trợ (N5) CPSI
11 SXSH và quy định pháp luật (N5) CPSI
12 SXSH và quản lý môi trường (N5) CPSI
13 SXSH và an toàn sức khỏe nghề nghiệp (N5) CPSI
14 SXSH và cải tiến năng suất (N5) CPSI
15 SXSH và tiết kiệm năng lượng (N5) CPSI
16 Mẫu chương trình tập huấn về SXSH cho cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp (N4) CPSI
17 Tài liệu hỗ trợ giảng viên tập huấn về SXSH (N4) CPSI
18 Tài liệu hướng dẫn giảng viên tập huấn về SXSH (N4) CPSI
19 Giới thiệu về SXSH (N4) CPSI
20 Điển hình áp dụng SXSH (N4) CPSI
21 Tổng quan các bước đánh giá SXSH (N4) CPSI
22 Quản lý nội vi (N4) CPSI
23 SXSH và quản lý chất lượng (N4) CPSI
24 SXSH và doanh nghiệp công nghiệp (N4) CPSI
25 Mẫu chương trình hội thảo phổ biến SXSH cho lãnh đạo doanh nghiệp (N3) Văn phòng CPSI
26 Tài liệu hỗ trợ tập huấn SXSH (N3) CPSI
27 Tài liệu hướng dẫn giảng viên tập huấn về SXSH (N3) CPSI
28 Mẫu chương trình hội thảo SXSH cho lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước (N1) Văn phòng CPSI
29 Tài liệu hỗ trợ hội thảo SXSH (N1) CPSI
30 Tài liệu hướng dẫn giảng viên trong hội thảo SXSH (N1) CPSI
31 Giới thiệu về SXSH (N1) CPSI
32 SXSH và doanh nghiệp công nghiệp (N1) CPSI
33 SXSH và quy định pháp luật (N1) CPSI
34 SXSH và chương trình hỗ trợ (N1) CPSI
35 Giới thiệu về SXSH (N2) CPSI
36 Mẫu chương trình tập huấn SXSH cho cán bộ cơ quan quản lý nhà nước (N2) Văn phòng CPSI
37 Tài liệu hỗ trợ tập huấn SXSH (N2) CPSI
38 Tài liệu hướng dẫn giảng viên giới thiệu về SXSH (N2) CPSI
39 SXSH và điển hình áp dụng (N2) CPSI
40 SXSH và quy định pháp luật (N2) CPSI
41 Tổng quan các bước đánh giá SXSH (N2) CPSI
42 Quản lý nội vi (N2) CPSI
43 SXSH và chương trình hỗ trợ (N2) CPSI
44 SXSH và doanh nghiệp công nghiệp (N2) CPSI