Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị bàn tròn về sản xuất sạch hơn và tiêu dùng bền vững năm 2018

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, Bộ Công Thương tổ chức “Hội nghị bàn tròn về sản xuất sạch hơn và tiêu dùng bền vững năm 2018” tại Thành phố Đà Nẵng từ ngày 05 tháng 7 năm 2018 đến ngày 06 tháng 7 năm 2018.

Thông báo tuyển chọn các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ năm 2019 thuộc Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thực hiện Quyết định số 1852⁄QĐ-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ đặt hàng năm 2019 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Vụ TKNL) tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp các tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với chuyên môn theo nhiệm vụ Chương trình.

Bộ Công Thương tuyển chọn tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ đặt hàng về Sản xuất sạch hơn năm 2019

Vào ngày 23⁄5 vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1788⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ đặt hàng năm 2019 thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020. Theo đó, Bộ Công Thương tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp các tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của các nhiệm vụ năm 2019 thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Quy chế quản lý các Đề án thành phần Chiến lược sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp đến năm 2020

Vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện các Đề án thành phần của Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 nhằm bảo đảm các nhiệm vụ thuộc các Đề án thành phần của Chiến lược được triển khai đúng mục tiêu và nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và kinh phí thực hiện các Đề án thành phần của Chiến lược được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, tránh lãng phí và tuân thủ các quy định pháp luật về tài chính hiện hành.

Thông báo khảo sát, đánh giá tiềm năng đổi mới sinh thái trong doanh nghiệp sản xuất, thương mại và tiêu dùng sản phẩm công nghiệp

“Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 76⁄QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2016, trong đó, thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện đổi mới sinh thái là một trong những hoạt động ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới. Áp dụng công cụ đổi mới sinh thái sẽ giúp doanh nghiệp phát triển và kinh doanh một cách hiệu quả và bền vững, đồng thời tăng khả năng tham gia vào các chuỗi giá trị xanh toà

Thông báo về việc đánh giá kết quả tập huấn sản xuất sạch hơn của Bộ Công Thương

Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương kính đề nghị các anh chị em học viên đã tham gia chương trình tập huấn sản xuất sạch hơn của Bộ trong giai đoạn 2008-2015 cung cấp thông tin về hoạt động sản xuất sạch hơn mà mình đã và đang triển khai theo Công văn số 7367⁄BCT –KHCN về việc tổng hợp thông tin và đánh giá kết quả tập huấn sản xuất sạch hơn cho các học viên ngày 14⁄8⁄2017.

Thông báo về việc nộp hồ sơ tham gia đề xuất các nhiệm vụ năm 2017 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Bộ Công Thương hướng dẫn việc đăng ký các nhiệm vụ năm 2017 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 cụ thể như sau:

Thông báo mời tham gia khóa tập huấn Nâng cao kỹ năng thực hành hỗ trợ và tư vấn sản xuất sạch hơn

Trong khuôn khổ thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020, Bộ Công Thương tiếp tục tổ chức khóa tập huấn về Sản xuất sạch hơn năm 2016 dành cho đối tượng học viên đã có kiến thức cơ bản về SXSH đồng thời mong muốn thực hành đánh giá nhanh SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp.