Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Chiến lược SXSH trong công nghiệp

Nhận thức được tầm quan trọng và vai trò cấp thiết của SXSH trong công nghiệp, ngày 07⁄9⁄2009 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1419⁄QĐ-TTg phê duyệt "Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020".

Tuyên ngôn quốc tế về sản xuất sạch hơn

Tuyên ngôn Quốc tế về Sản xuất sạch hơn được Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Chu Tuấn Nhạ, thay mặt chính phủ Việt Nam, ký ngày 22 tháng 9 năm 1999.

Giới thiệu về Sản xuất sạch hơn

Sản xuất sạch hơn là việc áp dụng liên tục chiến lược phòng ngừa tổng hợp về môi trường vào các quá trình sản xuất, sản phẩm và dịch vụ nhằm nâng cao hiệu suất sinh thái và giảm thiểu rủi ro cho con người và môi trường.

Sản xuất sạch hơn trên toàn quốc

10 năm vừa qua, công tác triển khai áp dụng SXSH tại Việt Nam đã có được những thành công đáng kể. Mặc dù vậy, việc triển khai SXSH vào thực tiễn quản lý môi trường trong công nghiệp vẫn còn rất nhiều tồn tại và thách thức. Bài viết này trình bày tổng quan tình hình triển khai SXSh trên phạm vi toàn quốc trong thời gian vừa qua